Składowanie odpadów

Oferujemy usługi składowania odpadów na Miejskim Składowisku Odpadów Komunalnych, które posiada status instalacji zastępczej zgodnie z uchwałą Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 24.08.2012r. Składowisko zlokalizowane jest we wschodniej części Zabrza przy ul. Cmentarnej 19e, w pobliżu tras A4, A1, DK 88 oraz DTŚ. Przyjmujemy odpady inne niż niebezpieczne i obojętne, które unieszkodliwiamy przez składowanie i odzysk. Oferta przyjmowania odpadów jest dostosowana do każdego klienta indywidualnie.

Na składowisku działa system odprowadzania biogazu, z którego produkowana jest energia elektryczna. System również w znacznym stopniu zmniejszył uciążliwości związane z wydzielaniem się substancji odorowych. Na powierzchnie prawie 4 ha pracują kompaktor, spychacz oraz okresowo walec okołkowany wibracyjny. Granice eksploatowanej kwatery stanowią od południa tory kolejowe lini Katowice - Gliwice, od wschodu tereny przewidziane pod budowę kwateru nr 2 składowiska, od północy dolina cieku "A-B", lasy i dalej rzeka Bytomka, od zachodu rekultywowana kwatera składowiska.