Ogłoszenie

MOSiR w Zabrzu zatrudni osobę z uprawnieniami konstrukcyjno – budowlanymi.

 

Do głównych zadań osoby zatrudnionej będzie należało między innymi:

- wykonywanie przeglądów budowlanych budynków,

- dokonywanie ocen technicznych lokali i elementów budynków oraz dokumentowanie w formie protokołów

- dokonywanie typowania robót, przedmiarowania, szkicowania stanów istniejących,

- sporządzanie kosztorysów inwestorskich,

- przygotowanie materiałów przetargowych dotyczących wykonawstwa robót,

- nadzorowanie i odbiór robót, weryfikacja obmiarów, kosztorysów,

- przygotowanie założeń do zlecenia dokumentacji technicznej,

- uczestniczenie w komisjach dot. przeglądów technicznych,

- ocena otrzymywanej dokumentacji projektowej i kosztorysowej,

- przygotowywanie korespondencji w sprawach technicznych

 

Wymagania konieczne:

- wykształcenie wyższe konstrukcyjno – budowlane – kierunek budownictwo,

- uprawnienia konstrukcyjno - budowlane bez ograniczeń, wykonawcze do nadzorowania i kierowania robotami budowlanymi,

- znajomość regulacji prawnych w zakresie prawa budowlanego

- doświadczenie zawodowe w wykonawstwie i rozliczaniu robót

 

Wymagania pożądane:

- umiejętność pracy w zespole,

- umiejętność organizowania pracy,

- komunikatywność

 

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

- życiorys z przebiegiem nauki i pracy zawodowej oraz list motywacyjny,

- kopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie,

- kopie dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganych kwalifikacji,

- oświadczenie o posiadaniu stanu zdrowia pozwalającego na zatrudnienie na stanowisku ( badania do pracy powyżej 3 metrów)

- kopie świadectw pracy dokumentujących wymagany staż pracy lub zaświadczenie o zatrudnieniu w przypadku kontynuacji zatrudnienia.

 

Osoba do kontaktu: Jakub Gliński tel. 601 482 283, 32 271 66 40 wew. 119