EKOLOGICZNE CIEPŁO DLA HELENKI I ROKITNICY

EKOLOGICZNE CIEPŁO DLA HELENKI I ROKITNICY
ZPEC Sp. z o. o. prowadzi największą inwestycję w ponad 50 letniej działalności Spółki

W ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 Nr POIS.01.07.02-00-002-19 przedsiębiorstwo podpisało z WFOŚiGW umowę o dofinansowanie projektu: "Budowa sieci ciepłowniczej dla osiedli Rokitnica i Helenka w Zabrzu połączona z likwidacją dwóch kotłowni osiedlowych". Inwestycja polega na budowie 9,228 km sieci ciepłowniczej łączącej Elektrociepłownię Fortum Miechowice z dzielnicami Zabrze Helenka  oraz Zabrze Rokitnica, a także rozbudowie sieci ciepłowniczej w tych dzielnicach. W efekcie inwestycji zostanie zlikwidowana ostatnia węglowa kotłownia  w dzielnicy Helenka (moc zainstalowana 11,64 MW) oraz kotłownia gazowa, szczytowo-olejowa w dzielnicy Rokitnica (moc zainstalowana 6,3 MW).

Celem projektu jest poprawa stanu powietrza poprzez zmniejszenie emisji pyłów i innych zanieczyszczeń powietrza powstających w procesie spalania w kotłowniach osiedlowych oraz dodatkowo  umożliwienie zasilenia obiektów dotychczas niezasilanych z sieci ciepłowniczej (ogrzewanych obecnie m.in. przez kotły węglowe) w ciepło pochodzące ze źródeł wysokosprawnej kogeneracji. Elektrociepłownia Miechowice, do której zostaną przyłączone sieci osiedlowe w tych dzielnicach, jest częścią systemu ciepłowniczego Fortum Silesia S.A. System ten spełnia warunki efektywnego systemu ciepłowniczego. W wyniku inwestycji przewiduje się zmniejszenie zużycia energii pierwotnej o 64 102,84 GJ/rok oraz szacuje się roczny spadek emisji gazów cieplarnianych  o 1 572,58 Mg  równoważnika CO2/rok,  spadek emisji pyłów:16,61 Mg/rok.

Łączny przewidywany koszt budowy sieci ciepłowniczej łączącej dzielnice Zabrze Helenka i Zabrze Rokitnica ze źródłem szacuje się na 40,8 mln zł.

Projekt został podzielony na 4 zadania :

Zadanie 1

Budowa  sieci ciepłowniczej od komory przyłączeniowej KP do punktu rozdziału na sieci osiedlowe: os. Helenka i os. Rokitnica. Szacunkowa długość 2,82 km.

Zadanie 2

Budowa  sieci ciepłowniczej osiedlowej w podziale na etapy: ETAP l – sieć ciepłownicza osiedlowa od punktu rozdziału do kotłowni os. Helenka przy ul. Niepokólczyckiego 41 w Zabrzu. Szacunkowa długość 1,118 km.

Zadanie 3

Budowa  sieci ciepłowniczej osiedlowej w podziale na etapy: ETAP ll – sieć ciepłownicza osiedlowa od punktu rozdziału do kotłowni os. Rokitnica przy ul. Budowlanej 72 w Zabrzu. Szacunkowa długość 2,67 km.  

Zadanie 4

Budowa  magistrali przyłączeniowej od EC Zabrze do komory przyłączeniowej KP. Szacunkowa długość 2,67 km.

Aktualny stopień zaawansowania realizacji projektu to około 83% na poszczególnych zadaniach:

Zadanie 1 około 99%

Zadanie 2 około 87%

Zadanie 3 około 66%

Zadanie 4 około 77%

Prace realizowane są zgodnie z przyjętym harmonogramem.

Przyłączenie budynków na osiedlach możliwe będzie po zrealizowaniu ww. inwestycji tj. zgodnie z harmonogramem od roku 2024. Obecnie ZPEC Sp. z o.o. zbiera informacje od zarządców wspólnot mieszkaniowych, właścicieli budynków (do końca 2022), które budynki na osiedlu Rokitnica (na zachód od ul. Ofiar Katynia, Jordana) i Helenka, przewidują do przyłączenia do sieci ciepłowniczej w latach 2024-2025 oraz w latach kolejnych. Powyższa informacje są niezbędne do przyjęcia strategii rozbudowy w latach 2024 i 2025 oraz latach kolejnych, sieci ciepłowniczej w przedmiotowych dzielnicach.

Decyzję o podłączeniu do sieci ciepłowniczej budynku podejmuje właściciel budynku, a w przypadku wspólnot mieszkaniowych, zarządca budynku po konsultacji z właścicielami lokali. Aby inwestycja była technicznie i ekonomicznie uzasadniona do instalacji odbiorczej w budynku powinny być przyłączone wszystkie mieszkania w danym budynku/kompleksie budynków (minimum 80% mieszkań). Założenie to jest korzystne także dla właściciela budynku czy wspólnoty mieszkaniowej, którzy ponoszą koszt zabudowy instalacji odbiorczej w budynku.

ZPEC Sp. z o.o. deklaruje pomoc na każdym etapie przyłączenia. Do dyspozycji potencjalnych Odbiorców jest przedstawiciel ZPEC Sp. z o.o., który na życzenie zarządców lub mieszkańców bierze udział w zebraniu Wspólnoty przedstawiając korzyści, koszty oraz procedury związane z przyłączeniem do sieci ciepłowniczej. Na stronie internetowej zpec.pl umieszczono dedykowaną zakładkę "Jak przyłączyć się do sieci ciepłowniczej" oraz szacunkowy kalkulator przewidywanych rocznych opłat za ciepło. W sprawie przyłączenia budynku do sieci ciepłowniczej dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 32 7880 371.

Ciepło z sieci ciepłowniczej to bezpieczeństwo, ekologia, komfort oraz całodobowy serwis. Sprawdź czy budynek w którym mieszkasz zostanie przyłączony do miejskiej sieci ciepłowniczej.